Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Artikel 1 : Begripsbepalingen
1. Onder Kraamzorg Constance wordt in deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden verstaan van de
eenmanszaak Kraamzorg Constance in de provincie Limburg gevestigd en kantoorhoudend in Mook.
2. Onder cliënt wordt in deze algemene leverings-en betalingsvoorwaarden begrepen degene in wiens opdracht
en voor wiens rekening de werkzaamheden door kraamzorg Constance worden verricht.
3. Onder zorgverlening wordt verstaan de verzorging van moeder, de pasgeboren baby en eventueel de overige
gezinsleden, gedurende het kraambed.
4. Onder zorgeenheden wordt verstaan het aantal uren dat op een dag zorgverlening wordt verleend.

Artikel 2: Algemeen/ Toepassing
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Kraamzorg Constance en cliënt.
2. Afwijkende voorbeelden of bedingen maken alleen deel uit van de overeenkomst zover die voorwaarden of
bedingen door Kraamzorg Constance uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
3. Wilt u dat de hygiëne richtlijnen en privacyreglementen van toepassing zijn, dan zult u deze vooraf aan de
cliënt ter hand moeten hebben gesteld.

Artikel 3: Zorgovereenkomst
1. De zorgverlening bestaat uit zorgeenheden, die naar keuze van de cliënt kunnen bestaan uit gegarandeerde
moeder- en kindzorg, eventueel aangevuld met licht huishoudelijke werkzaamheden.
2. Het aantal dagen van de kraamperiode is afhankelijk van de verzekering van de cliënt. Cliënt dient zelf zorg
te dragen voor het uitzoeken van het aantal zorg dagen welke door de verzekering gedekt worden.
3. Kraamzorg Constance streeft per kraamperiode naar minimale wisseling van kraamverzorgende.
4. Zowel Kraamzorg Constance als de cliënt kunnen in onderling overleg: afwijken van de gemaakte
zorgafspraken en zorgovereenkomst bijstellen van de gemaakte zorgafspraken en zorgovereenkomst
Kraamzorg Constance legt de gemaakte afwijking of bijstelling schriftelijk vast.

Artikel 4: Inschrijving
1. De inschrijving voor zorgverlening en/of assistentie bij de thuisbevalling is eerst definitief, nadat door
Kraamzorg Constance het inschrijfformulier heeft ontvangen en het inschrijfgeld is voldaan. Hierover ontvangt
de cliënt een bevestiging.

Artikel 5: Tarieven
1. De kosten voor de verschillende werkzaamheden van Kraamzorg Constance zijn opgebouwd uit
verschillende uurtarieven, welke worden vastgesteld op basis van daarvoor geldende wettelijke regelingen.
2. Door Kraamzorg Constance worden de volgende werkzaamheden afzonderlijk in rekening gebracht: de
inschrijving, de intake, assistentie bij de bevalling en de uren voor de zorgverlening.
3. Betalingen door de cliënt dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op de door
Kraamzorg Constance aangegeven wijze.
4. Het is de cliënt niet toegestaan om in termijnen te betalen, tenzij schriftelijk en vooraf een betalingsregeling
met Kraamzorg Constance is overeengekomen. In geval een betalingsregeling is overeengekomen, is
Kraamzorg Constance gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen, te vermeerderen met de
administratiekosten.
5. Bij niet-tijdige betaling heeft Kraamzorg Constance recht om de cliënt over het verschuldigde bedrag de
wettelijke rentetermijn bij wanbetaling te berekenen, te berekenen vanaf de datum waarop de betaling
verschuldigd is tot de datum waarop de betaling wordt ontvangen. Indien Kraamzorg Constance tot
incassomaatregelen overgaat is zij gerechtigd naast de hierboven bedoelde rente alle op de invordering
betrekking hebbende kosten, zowel op de gerechtelijke als buitengerechtelijke, op de cliënt te verhalen. De
buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op tenminste 15% van het uitstaande bedrag.
6. De door de cliënt gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en
vervolgens opeisbare facturen die het langst openstaan, ook al vermeldt de cliënt dat de voldoening betrekking
heeft op een latere factuur.

Artikel 6: Tijdstip hulpverlening
1. Kraamzorg Constance is voor de organisatie en uitvoering van de zorgverlening 24 uur per dag bereikbaar en
beschikbaar gedurende zeven dagen per week.
2. Ingeval assistentie bij de thuisbevalling is overeengekomen, zal de kraamverzorgende binnen een uur nadat
de melding bij Kraamzorg Constance heeft plaatsgevonden, bij de cliënt aanwezig zijn.

Artikel 7: urenverantwoording cliënt
1. Op de laatste dag van de zorgverlening wordt een urenregistratieformulier ingevuld. Deze
urenregistratieformulier dient namens Kraamzorg Constance te worden ondertekend door de kraamverzorgster
en de cliënt.
2. door ondertekening verklaart de cliënt zich akkoord met het aantal gewerkte uren zoals vermeld op de uren
verantwoording staat en deze uren te laten betalen conform het daartoe geldende tarief.
3. Door ondertekening verklaart de cliënt dat, indien cliënt geen verzekering heeft afgesloten waaronder de
(volledige) kosten van kraamzorg zijn gedekt, deze kosten geheel voor rekening komen van cliënt.
Kraamzorg Constance omgeving Mook en Nijmegen.

Artikel 8: Annulering
1. Ingeval van opzegging van het zorgcontract ten tijde van de zorgverlening wordt het in de zorgovereenkomst
overeengekomen aantal uren volledig in rekening gebracht.

Artikel 9: Klachtenprocedure
1. Eventuele klachten dienen schriftelijk te worden ingediend. Een klacht wordt altijd binnen 14 dagen
behandeld.
2. Wanneer er schade is ontstaan tijdens de kraamperiode en Kraamzorg Constance hiervoor verantwoordelijk
is, dient u dit schriftelijk met insluiting van de originele factuur binnen 24 uur te melden.

Artikel 10: ARBO tussentijdse beëindiging
1. De kraamverzorgende is in ieder geval gerechtigd haar werkzaamheden te beëindigen in de volgende
gevallen: indien een bed verhoging van het kraambed tijdens de bevalling en gedurende de gehele
verzorgingsperiode ontbreekt. Het bed dient minimale hoogte van 70 cm te hebben; Indien op de verdieping
waar de verzorging wordt uitgevoerd geen stromend warm en koud water aanwezig is; Indien jegens de
kraamverzorgende ongewenst gedrag/ of intimiteiten plaats vinden; Indien de aanwezigheid van huisdieren de
uitvoering van de werkzaamheden van de kraamverzorgende belemmert; Indien er sprake is van (bedreiging
met) geweld, intimidatie of agressie jegens de kraamverzorgende.

Artikel 11: Ontbinding
1. Kraamzorg Constance is gerechtigd haar werkzaamheden met onmiddellijke ingang te beëindigen indien niet
aan de bovenstaande eisen, op grond van de in artikel 10 bepaalde ARBO eisen, wordt voldaan.

Artikel 12: Aansprakelijkheid; vrijwaring
1. Kraamzorg Constance is jegens de cliënt niet aansprakelijk voor schade die door de kraamverzorgende aan de
cliënt is veroorzaakt. Indien er sprake is van grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid is de
kraamverzorgende hiervoor verantwoordelijk, zij heeft hiervoor een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Echter de cliënt heeft een eigen risico tot een bedrag van 50 euro.
2. In geen geval is de kraamverzorgende gehouden om aan de cliënt een hoger bedrag te vergoeden dan de
uitkering die zij in het desbetreffende geval van haar aansprakelijkheidsverzekering ontvangt.
3. De aansprakelijkheid van Kraamzorg Constance en de kraamverzorgende wordt uitgesloten voor schade aan
zaken van cliënt, die ontstaat tijdens het uitvoeren van de overeengekomen kraamzorg.
4. De cliënt vrijwaart Kraamzorg Constance en de kraamverzorgende voor alle aanspraken van derden
betreffende schade die voor deze derden zijn ontstaan tijdens het uitvoeren van de overeengekomen kraamzorg.
5. Kraamzorg Constance kan aansprakelijk worden gesteld bij schade aan materiële zaken die door schuld of
nalatigheid van een medewerker zijn veroorzaakt. Dit moet door de cliënt worden aangetoond.
6. Schade, ontstaan door onjuiste of onvolledige instructie van de cliënt, wordt niet vergoed.
7. Er mag door kraamverzorgende alleen gewerkt worden met deugdelijke apparatuur, incl. aansluitingen) en
deugdelijke materialen (zoals kruiken) . Schade door ondeugdelijke apparatuur of materialen wordt niet
vergoed.
8. Een melding van schade dient binnen 48 uur schriftelijk te geschieden bij Kraamzorg Constance.

Artikel 13: Toepasselijk recht
1. Op de overeenkomsten tussen Kraamzorg Constance en haar cliënt is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing. Deze algemene voorwaarden treden in werking met ingang van de datum dat de voorwaarden zijn
gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Nijmegen.
Mook, 1 januari 2010.

Ik ben aangesloten bij onderstaande Klachtenfunctionaris en geschillencommissie.

https://www.dezorgprofessional.nl/media/16-1516-zpfflyerklachtenregeling160216web.pdf

 

<< Terug naar inschrijf formulier